CORONA - Kabinetsmaatregelen

18 maart 2020

Het kabinet heeft diverse steunmaatregelen voor het bedrijfsleven aangekondigd voor de komende drie maanden. Als de crisis aanhoudt, worden de steunmaatregelen verlengd.

De maatregelen van het kabinet hebben tot doel dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, zelfstandigen een overbrugging te bieden en via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk te maken dat geld in de bedrijven blijft.

Hieronder treft u aan een toelichting op de maatregelen naar aanleiding van het gepresenteerde plan van 17 maart 2020.

Vervanging regeling werktijdverkorting
De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt binnenkort opengesteld en vervangt de eerder aangekondigde regeling werktijdverkorting. U kunt deze tegemoetkoming aanvragen bij een omzetdaling van minimaal 20 procent, waarbij de omzetdaling ziet op de periode vanaf 1 maart 2020.

Hieronder enkele van de wijzigingen ten opzichte van de regeling werktijdverkorting:

  • In normale situaties neemt de overheid tot maximaal 75 procent van het salaris over. Nu wordt dat maximaal 90 procent;
  • De aangepaste regeling geldt ook voor werknemers met een nul-uren-contract en oproepkrachten;
  • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden (in plaats van 6 weken), waarbij deze periode eenmalig kan worden verlengd met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld);
  • Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming;
  • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.

Hoe de aanvraag kan worden gedaan, informeren wij u op de kortst mogelijke termijn.
Reeds gedane aanvragen op basis van de “oude” regeling werktijdverkorting zullen worden behandeld als aanvragen voor de nieuwe regeling.

De hoogte van de bovenstaande tegemoetkoming in de loonkosten is wel afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal is deze de hierboven genoemde 90%. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

  • als 100% van de omzet wegvalt, dan bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Naleving
Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Financiering
Voor getroffen bedrijven die de deuren moeten sluiten of direct zijn getroffen, komt er een noodloket. Deze getroffen bedrijven kunnen direct een vaste tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan de horeca, de reisbranche en de culturele sector.

Aflossing microkredieten
Het kabinet ondersteunt een rentekorting voor kleine en startende ondernemers op microkredieten. Kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek krijgen uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden. De rente wordt gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)
Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

Ook komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL).

Uitstel van belasting voor bedrijven
Bedrijven kunnen onder voorwaarden de komende drie maanden de belastingbetalingen uitstellen. Als u uitstel van belasting aanvraagt stopt de invordering direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (BTW). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald.

Verder gaat de invorderingsrente voor alle belastingschulden zo snel mogelijk tijdelijk omlaag naar 0,01%, en ook het tarief van de belastingrente gaat naar bijna 0,01%.

Ook wordt nog overlegd over het stopzetten van lokale aanslagen. Het gaat dan vooral om de toeristenbelasting.

Regeling voor zzp'ers
Bij zelfstandigen zonder personeel die te maken hebben met wegvallende opdrachten en dus inkomen vult de overheid het inkomen aan tot het sociaal minimum. Deze regeling geldt in eerste instantie voor drie maanden. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Hier staat (nu) een maximum voor van € 10.157.

De regeling wordt door de gemeenten uitgevoerd. Er gaat een versnelde procedure gelden. Het geld dat zzp’ers ontvangen hoeven zij niet terug te betalen. Ook vervalt de vermogens- en partnertoets. Zzp’ers ontvangen ook een uitkering als zij nog spaargeld hebben of een partner die (nog) wel inkomen heeft.

WW-premiedifferentiatie (ministerie van SZW)
Sinds 1 januari betalen werkgevers, als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. De hoge WW-premie zou ook moeten worden afgedragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Onder andere in de zorg kan dat nu heel bijzondere consequenties hebben. Om die reden zal hiervoor een aanpassing komen.
Daarnaast geldt dat de termijn voor werkgevers om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen, om te voldoen aan de voorwaarden voor de lage WW-premie wordt verlengd van 1 april 2020 tot 1 juli 2020.

Via deze link leest u meer over de maatregelen van de overheid.


Heeft u hier vragen over? Bel dan gerust met één van onze adviseurs.

Vraag? Stel hem gerust aan één van onze teamleden.

Bij Bond is er altijd een luisterend oor. Op zoek naar een oplossing voor uw financiële vraagstuk? Het begint met een e-mail naar één van onze teamleden.