Blog 6 van 6: eindejaarstips voor vennootschappen en dga’s

We zijn alweer aangekomen bij de laatste blog van de 6-delige serie waarin wij vele financiële tips hebben gedeeld. Nummer 6, het laatste item, is interessant voor wie een vennootschap of dga bezit. Neem vooral kennis van de tips die nog dit jaar aantrekkelijk kunnen zijn voor u.

PS mist u nog onderwerpen die belangrijk zijn voor u of uw onderneming ? Laat het ons weten, wij delen graag onze kennis met u.

Keer vóór 2020 dividend uit
Op 1 januari 2020 zal het tarief over het inkomen uit aanmerkelijk belang stijgen van 25% naar 26,25%. Dit kan een goede reden zijn om dit jaar nog dividend uit te keren dat onder het huidig tarief kan vallen. In 2020 en latere jaren maakt het niet uit of de winstreserve van uw bv is ontstaan vóór de tariefsverhoging: het tarief van 26,25% is volledig op eventuele uitkeringen van toepassing.

Deponeer jaarrekening op tijd
Zorg ervoor dat uw bv tijdig haar jaarrekening deponeert. Dit is vooral belangrijk als een faillissement eraan zit te komen. U riskeert dan namelijk als bestuurder hoofdelijk aansprakelijk te worden gesteld voor de schulden van de bv die niet door vereffening zij te voldoen. Het deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel (KvK) moet uiterlijk acht dagen na vaststelling van die jaarrekening plaatsvinden. Bovendien moet het deponeren uiterlijk twaalf maanden na afloop van het desbetreffende boekjaar plaatsvinden De uiterste deponeerdatum voor het boekjaar 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 is dus 31 december 2019. Als u vreest dat u het niet redt om de jaarstukken tijdig te deponeren, kunt u desnoods de voorlopige jaarrekening deponeren.

Als alle aandeelhouders ook bestuurder of commissaris zijn, heeft u minder tijd om de jaarrekening te deponeren. Zelfs als de maximale vijf maanden uitstel zijn verleend voor het opstellen van de jaarrekening (de normale termijn is vijf maanden), moet u de jaarrekening voor het boekjaar 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 uiterlijk deponeren op 8 november 2019. In statuten kan overigens van deze wettelijke regeling zijn afgeweken!

Lukt het echt niet om de jaarstukken op tijd te deponeren, dan rest u toch nog een mogelijkheid om de aansprakelijkstelling te voorkomen. Hoewel u als bestuurder wordt geacht uw taak onbehoorlijk te hebben vervuld, bent u niet aansprakelijk als u aannemelijk weet te maken dat dit onbehoorlijk bestuur geen belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Heeft u als dga in 2019 nog pensioen in eigen beheer (PEB)? Koop deze vóór 1 januari 2020 af
2019 is het laatste jaar waarin u nog een fiscale korting bij deze afkoop mag toepassen! U mag namelijk in 2019 op de belaste afkoopwaarde een vermindering toepassen van 19,5% van de balanswaarde van de corresponderende verplichting bij de pensioen bv. Daarbij geldt dat de fiscale balanswaarde hoogstens gelijk is aan de waarde van de verplichting aan het einde van het boekjaar dat in 2015 eindigde.

U kunt het PEB alleen afkopen met toestemming van uw (ex-)partner. Bespreek daarom uw voornemen om af te kopen eerst met uw (ex-)partner.

Omzetten van PEB in oudedagsverplichting doet u beter nog in 2019
Als u uw pensioen in eigen beheer (PEB) niet wilt afkopen, kunt u dit jaar nog besluiten om dit pensioen om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV). In 2020 komt deze mogelijkheid te vervallen! Voor het omzetten van een PEB heeft u overigens ook de toestemming van uw (ex)-echtgenoot nodig. Bespreek dus tijdig met hem of haar uw voornemen om het PEB om te zetten in een ODV.

Heeft u uw PEB eenmaal omgezet in een ODV, dan moet u voor het oprenten in beginsel de marktrente hanteren. Deze bedraagt voor 2019 0,269%.

Los schuld aan dga af na 1 januari 2020
Als uw bv al geruime tijd een schuld heeft aan u en u wilt haar deze schuld laten aflossen, wacht daar dan mee tot na 1 januari 2020. Zo voorkomt u dat het geldbedrag dat u ontvangt meteen in de rendementsgrondslag van box 3 voor het jaar 2020 valt.

Goed om te weten:

Een probleem kan ontstaan als u vanuit uw privévermogen een lening van hooguit drie maanden heeft verstrekt. De inspecteur past in zo’n geval een sanctie toe. Ten eerste rekent hij de vordering aan uw box 3-vermogen toe. Tegelijkertijd belast hij bij u het voordeel uit de terbeschikkingstelling. De fiscus kan deze sanctie ook toepassen als de terbeschikkingstelling langer dan drie maanden maar niet meer dan zes maanden duurde. U kunt in deze situatie de dubbele heffing alleen ontlopen als u aannemelijk maakt dat uw handelingen voor meer dan 50% zijn gebaseerd op zakelijke overwegingen.

In de vennootschap geleden adviezen zijn beperkt aftrekbaar!
Let erop dat in de vennootschap geleden verliezen beperkt aftrekbaar zijn. Een verlies van 2019 is te verrekenen met de winst van 2018 of met de winsten van de jaren 2020 tot en met 2025. Heeft u nog verrekenbare verliezen in uw bv van 2010? Voorkom dan dat deze verliezen verdampen. Laat bijvoorbeeld voorzieningen vrijvallen, zoals de herinvesteringsreserve of verkoop bedrijfsmiddelen met stille reserves aan een gelieerde vennootschap. Een andere methode is sale/lease back van bedrijfsmiddelen met stille reserves.

Hevel vorderingen en belastingschulden over naar bv
Leningen of vorderingen zijn bezittingen die in box 3 bij u als dga belastbaar zijn. Als u grote belastingschulden heeft, zijn deze schulden niet aftrekbaar in box 3. U kunt uw bv de vorderingen en de belastingschulden die u heeft over laten nemen. Hierdoor vindt een verrekening van de vordering en schulden plaats. Voor zover de schulden groter zijn dan de vorderingen, ontstaat een schuld aan de bv. Die schuld kwalificeert wel als schuld voor box 3. Hierdoor kan een besparing van belasting over uw vermogen in box 3 worden bereikt. Uiteraard moet de overdracht van de vorderingen en belastingschulden wel plaatsvinden vóór de peildatum van 1 januari 2020.

Als per saldo een vordering op uw bv ontstaat, valt deze vordering onder de terbeschikkingstellingsregeling en moet u over de rente in box 1 belasting betalen. Ga na of dat wenselijk is. Is dit niet wenselijk, draag dan een lager deel van de vordering over!

Wilt u uw kind in dienst nemen bij uw bv? Geef uw kind vandaag een baan! In ieder geval vóór 2020.
In beginsel moet u inkomstenbelasting betalen als u als dga de aandelen in uw bv schenkt aan uw kinderen of aan een andere bedrijfsopvolger. U betaalt dan belasting over de waarde in het economische verkeer van de aandelen minus uw verkrijgingsprijs. Onder voorwaarden kunt u deze fiscale claim doorschuiven. Zo geldt de eis dat de verkrijger al gedurende 36 maanden vóór de schenking in dienstbetrekking was bij de bv. Deze voorwaarde vergt dus enige voorbereiding. Als u uw aandelen fiscaal geruisloos wilt schenken op 1 januari 2023, moet deze begunstigde dus uiterlijk 31 december 2019 in dienst treden bij uw B.V.

Geef in 2017 verzwegen dividend op
Heeft u inkomen uit aanmerkelijk belang verzwegen bij de aangifte die u in 2017 heeft ingediend? Geef dat alsnog op met toepassing van de inkeerregeling. Stuurt u het verzoek om gebruik te maken van de inkeerregeling binnen twee jaar na de aangifte waarin u het vermogen heeft verzwegen, dan krijgt u geen vergrijpboete. Als u te laat inkeert, zal de inspecteur de boete verminderen tot 60% van de maximale boete die hij kan opleggen als u helemaal niet inkeert. Vanaf volgend jaar zal geen inkeer meer mogelijk zijn voor verzwegen inkomen uit aanmerkelijk belang!

Deze beperking geldt voor belastingaangiften die ingediend hadden moeten worden vóór 1 januari 2019. Inkeren voor aangiften die ingediend zijn of hadden moeten zijn, blijft nog mogelijk, steeds binnen de hierboven genoemde periode van twee jaar.

Zit u met vragen of wilt u dat wij de informatie voor u toelichten? Dat is geen enkel probleem. U kunt ons tijdens kantooruren bellen voor een vrijblijvend gesprek.

Vraag? Stel hem gerust aan één van onze teamleden.

Bij Bond is er altijd een luisterend oor. Op zoek naar een oplossing voor uw financiële vraagstuk? Het begint met een e-mail naar één van onze teamleden.