VVD en PvdA bereiken regeerakkoord

Na 47 dagen onderhandelen hebben de informateurs Bos en Kamp overeenstemming bereikt over de inhoud van het regeerakkoord. Nadat ook de fracties van VVD en PvdA hun akkoord gaven, hebben Rutte en Samsom de maatregelen voor de komende kabinetsperiode gisteren gepresenteerd. Enkele maatregelen waren al eerder via een tussenakkoord (Herfstakkoord) bekend gemaakt.

Het regeerakkoord heeft als motto ‘Bruggen slaan’ meegekregen. De voor u belangrijkste thema’s van dit regeerakkoord met de bijbehorende maatregelen vindt u hieronder:

Arbeidsmarkt
De preventieve ontslagtoets in de vorm van een verplichte adviesaanvraag aan UWV blijft bestaan. UWV moet aanvragen binnen vier in plaats van zes weken afhandelen.
Er komt een vaste formule voor de ontslagvergoeding: maximaal een half maandsalaris per dienstjaar met een grens van € 75.000.
De duur van de WW-uitkering wordt maximaal 24 maanden: 12 maanden op basis van het laatstverdiende loon, 12 maanden op basis van het wettelijk minimumloon.
Het wetsvoorstel Werken naar Vermogen wordt vervangen door een nieuwe Participatiewet.
Voor werkgevers met meer dan 25 werknemers komt er een quotum voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten.
Jongeren met een Wajong-uitkering hoeven niet meer opnieuw beoordeeld te worden.

Sociale zekerheid
De AOW-leeftijd gaat sneller omhoog: naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021 en vervolgens gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting.
Er komt een doorwerkbonus voor werknemers van 61 tot 65 jaar met een laag inkomen.
De partnertoeslag voor AOW-gerechtigden wordt per 1 juli 2014 ingeperkt voor AOW-gerechtigden met een gezamenlijk inkomen van meer dan € 50.000.
De arbeidskorting neemt toe met een bedrag dat oploopt tot € 500 per werkende per jaar in 2017.

Onderwijs
De basisbeurs en de langstudeerboete voor studenten worden afgeschaft.
Er komt een sociaal leenstelsel in het hoger beroeps- en universitair onderwijs.
De openbaarvervoerkaart voor studenten wordt een kortingskaart in 2015 die ook beschikbaar wordt voor scholieren in het MBO.

Belastingen
De derde schijf van de inkomstenbelasting gaat in 2014 van 42% naar 38%.
De vierde (en hoogste) schijf van de inkomstenbelasting gaat dan van 52% naar 49%.
De assurantiebelasting gaat omhoog naar 21%.

Zorg dichtbij
De zorgtoeslag verdwijnt.
Het bestaande eigen risico wordt omgezet in een inkomensafhankelijk eigen risico.
Er komt geen liggeld voor het ziekenhuis en geen eigen bijdrage voor de geestelijke gezondheidszorg. Ook de voorgenomen eigen bijdrage in de jeugdzorg gaat niet door.

Duurzaam groeien en vernieuwen
De wettelijke winkelsluiting op zondag wordt opgeheven.
Het mkb moet gemakkelijker aan krediet kunnen komen door ondersteuning van nieuwe financieringsvormen (zoals crowdfunding en MKB-obligaties).
De zorgplicht van banken wordt een stuk zwaarder, ze mogen geen producten meer verkopen die niet in het belang van de klant zijn.

Nederland in Europa
Er moet een Europese bankenunie tot stand komen.
De Europese lidstaten moeten de lasten eerlijk verdelen.

Nederland en de wereld
Door samenwerking in EU-verband komen er minder Nederlandse ambassades.
Er komt een fonds voor het verstrekken van microkredieten in ontwikkelingslanden.
Ontwikkelingssamenwerking wordt gekort tot € 1,25 miljard in 2017.

Kunst en cultuur
De BTW-verhoging voor podium en beeldende kunsten gaat definitief niet door.

Veiligheid en justitie
Echtscheiding zonder tussenkomst van de rechter wordt mogelijk als er geen kinderen bij betrokken zijn.
Digitaal procederen in het bestuursrecht wordt mogelijk.
De minimumleeftijd voor het verstrekken van alcohol gaat naar 18 jaar.
De accijns op bier, wijn, sherry en port gaat met zo’n 14% omhoog. Gedistilleerde dranken worden ongeveer 5% duurder.
De accijns op een pakje sigaretten van 19 stuks en een pak shag van 40 gram gaat € 0,09 omhoog.

Woningmarkt
De hypotheekrenteaftrek blijft bestaan.
Vanaf 2014 gaat het maximale aftrektarief (de vierde schijf) in stappen van een half procent per jaar omlaag naar het tarief van de derde schijf.
De rente op restschulden blijft maximaal vijf jaar aftrekbaar.
Starters komen in aanmerking voor gunstige leenfaciliteiten.
De huurtoeslag blijft bestaan.
De huren stijgen. Iedereen met een inkomen tot € 33.000 betaalt volgend jaar 1,5% plus inflatie. Voor een inkomen tussen € 33.000 en € 43.000 bedraagt de verhoging 2,5% plus inflatie en boven € 43.000 stijgt de huur met 6,5% plus inflatie.

Ruimte en mobiliteit
Er komt geen kilometerheffing.
Oldtimers komen niet meer in aanmerking voor vrijstelling van motorrijtuigenbelasting.

Vraag? Stel hem gerust aan één van onze teamleden.

Bij Bond is er altijd een luisterend oor. Op zoek naar een oplossing voor uw financiële vraagstuk? Het begint met een e-mail naar één van onze teamleden.