Tips voor bepaalde tijd contracten

Op 1 juli 2014 treedt naar alle waarschijnlijkheid de ‘flex-paragraaf’ van het wetsvoorstel Werk en Zekerheid in werking. Onderdeel van de wetswijzigingen betreft een aanpassing van de regelingen omtrent arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. In deze bijdrage worden deze wijzigingen nader uitgediept en voorzien van een aantal praktische tips, zodat u nu reeds op de beoogde wijzigingen kunt anticiperen.

Ketenregeling
Wijziging: Momenteel mag een werkgever nog drie contracten voor bepaalde tijd aanbieden met een totale duur van niet meer dan drie jaar, waarbij geldt dat na een onderbreking van drie maanden opnieuw kan worden begonnen met een keten van contracten voor bepaalde tijd. In het nieuwe ontslagrecht geldt dat maximaal drie contracten voor bepaalde tijd mogen worden aangeboden in een periode van twee jaar en dat de keten pas bij een onderbreking van zes maanden wordt doorbroken.

Tip: Biedt medewerkers met een na 1 juli 2014 aflopende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd nog vóór 1 juli 2014 een (verlengd) contract voor bepaalde tijd aan omdat op voor 1 juli 2014 geslotenarbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd nog de oude ketenregeling van toepassing blijft.

Wijziging: De ketenregeling geldt niet meer voor werknemers tot 18 jaar met een arbeidsomvang van ten hoogste 12 uur per week. Tot de leeftijd van 18 jaar kan dus onbeperkt contracten voor bepaalde tijd worden aangeboden, mits de arbeidsomvang maximaal 12 uur per week bedraagt. 

Tip: Beperk de arbeidsomvang – inclusief overuren – van minderjarig personeel tot maximaal 12 uur per week.

Aanzegtermijn
Wijziging: Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd blijft van rechtswege eindigen. Nieuw is echter dat de werkgever één maand voor het eindigen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een langere duur dan zes maanden, de werknemer schriftelijk dient aan te zeggen of de arbeidsovereenkomst zal worden verlengd of niet. Vergeet de werkgever deze aanzegging, dan dient één maand extra loon te worden betaald. 

Tip: Agendeer, zowel ten aanzien van lopende als ten aanzien van nieuw af te sluiten arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, wanneer het van rechtswege eindigen daarvan moet worden aangezegd. Informeer de werknemer ook uiterlijk één maand voor het eindigen van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd  indien u deze wél wilt voortzetten. 

Tip: Zorg er om discussies over de eind- en aanzegdatum te voorkomen voor dat u altijd een getekende arbeidsovereenkomst van de werknemer ontvangt.


Proeftijd
Wijziging: In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een duur tot maximaal zes maanden mag geen proeftijd meer worden overeengekomen. 

Tip: Wilt u toch een proeftijd overeenkomen met een nieuwe medewerker? Sluit dan een arbeidsovereenkomst voor een (iets) langere duur dan zes maanden.


Concurrentiebeding
Wijziging: In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, ongeacht de duur daarvan, mag geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij sprake is van een vooraf beschreven zwaarwichtig belang van de werkgever. 

Tip: Heeft u een zwaarwegend belang bij het overeenkomen van een concurrentiebeding met een tijdelijke arbeidskracht? Leg dit belang dan vooraf uitvoerig vast in de arbeidsovereenkomst.

Bron: RPMS

Vraag? Stel hem gerust aan één van onze teamleden.

Bij Bond is er altijd een luisterend oor. Op zoek naar een oplossing voor uw financiële vraagstuk? Het begint met een e-mail naar één van onze teamleden.