Blog 5 van 6: Wat kunt u beter dit jaar nog regelen?

9 december 2019

Wilt u een schenking doen? Doe dat nu!
Als u nog vóór 1 januari 2020 aan uw (klein)kinderen schenkt, kunnen zij gebruikmaken van de jaarlijkse vrijstelling van € 5.428 (kinderen) of € 2.173 (algemene vrijstelling). Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar geldt daarnaast een eenmalige vrijstelling voor schenkingen van € 26.040. Hierbij valt de dag van de 40e verjaardag nog binnen de leeftijdsgrens. Is het een schenking aan kinderen voor een studie, dan is de eenmalige vrijstelling € 54.246. Bij een schenking voor een eigen woning is de eenmalige vrijstelling zelfs € 102.010. Met betrekking tot deze eenmalige vrijstelling is het echter niet noodzakelijk om haast te maken met een schenking, want in fiscaal opzicht maakt het in principe geen verschil of de schenking in 2019 of in 2020 wordt gedaan. De vrijstelling van € 102.010 geldt voor iedereen die tussen de 18 en 40 jaar is.

U bent niet verplicht het gehele bedrag van € 102.010 in één jaar te schenken. Het onbenutte deel kunt u gespreid toepassen over een periode van maximaal twee jaren die direct volgen op het eerstgenoemde kalenderjaar. Houd er wel rekening mee dat de toepassing van de verhoogde vrijstelling wordt beïnvloed als eventueel in een voorgaand jaar al een eenmalig verhoogde schenking plaatsvond.

Wilt u gespreid schenken? Dan mag de begunstigde de leeftijdsgrens van 40 jaar niet overschrijden. Heeft degene aan wie u wilt schenken de leeftijd van 40 jaar al bereikt, maar is zijn partner wel jonger, dan is de eenmalige vrijstelling toch toe te passen.

Check of u de verhoogde vrijstelling bij schenkingen kunt toepassen
Is vóór 2010 gebruik gemaakt van de eenmalige verhoogde vrijstelling voor een kind tussen de 18 en 35 jaar, maar daarna niet meer? Dan is dit jaar de verhoogde vrijstelling bij schenkingen aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar ten behoeve van de eigen woning toe te passen. Of beter gezegd, het gaat om een aanvulling op de eerder genoten toegepaste verhoogde vrijstelling. De vrijstelling in 2019 bedraagt dan namelijk nog maar € 28.206.

Belangrijk punt: op het moment van de schenking (ten behoeve van de eigen woning) moet het begunstigde kind of diens partner tussen de 18 en 40 jaar oud zijn.

Doe vóór 1 maart 2020 aangifte schenkbelasting
Ook als u de verhoogde vrijstelling voor schenkbelasting wilt gebruiken. Heeft u in 2019 een of meer schenkingen ontvangen waarover u schenkbelasting moet betalen, dien deze dan vóór 1 maart 2020.

Als u de eenmalige (bijzondere) verhoogde vrijstelling voor schenkbelasting wilt gebruiken zodat u per saldo niets betaalt, moet u ook tijdig uw aangifte indienen. In deze aangifte moet u namelijk verzoeken om toepassing van de eenmalige (bijzondere) verhoogde vrijstelling. Als u later dan vier maanden na afloop van het kalenderjaar van schenking de aangifte schenkbelasting indient, gaat de aanslagtermijn pas de dag na de aangifte in. Dat betekent dat u langer moet wachten voordat u zekerheid heeft.

Getrouwd onder huwelijkse voorwaarden? Vergeet dan niet periodiek te verrekenen.
Echtgenoten die onder huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd met in die voorwaarden een periodiek verrekenbeding, laten de verrekening nog weleens achterwege. In dat geval, zal bij het einde van het huwelijk door scheiding of overlijden (ook fiscaal) worden afgerekend alsof er gemeenschap van goederen was. Bent u ook getrouwd onder huwelijkse voorwaarden met een
verrekenbeding, vergeet dan niet om deze afrekening ook over 2019 op te stellen!

‘Vergeten’ verrekeningen kunnen worden hersteld door de te verrekenen bedragen alsnog te berekenen en de uitkomst vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst. Vervolgens moet u het beding wel jaarlijks uitvoeren of u moet de huwelijkse voorwaarden op dit punt laten aanpassen.

Grote privé aankopen gepland? Doe dit vóór 1 januari 2020 en bespaar in box 3!
Is uw vermogen zo hoog dat u box 3-heffing moet betalen en bezit u genoeg spaargeld om eventuele uitgaven nog in 2019 te doen? Overweeg dan om grote privé aankopen die u eigenlijk in 2020 had willen doen, zoals de aanschaf van een nieuwe auto of nieuwe meubels, vóór 1 januari 2020 te doen. Dergelijke bezittingen behoren namelijk niet tot de grondslag voor de box 3-heffing, terwijl het spaargeld dat u voor de aankoop gebruikt dan op de peildatum van 1 januari 2020 ook niet meer meetelt voor de grondslag. Zo kunt u in box 3 flink wat besparen!

In 2019 zijn betalingen aan partneralimentatie nog aftrekbaar tegen het toptarief
In 2020 kunt u partneralimentatie effectief gezien tegen maximaal 49,5% - een effectieve aftrekbeperking van 3,5% = 46% aftrekken. Deze trend zet zich voort totdat in 2023 de effectieve aftrek maar 37,05% is. Deze ontwikkeling maakt het afkopen van de alimentatieverplichting fiscaal aantrekkelijk. De afkoopsom is immers ook aftrekbaar.

Doneer dit jaar aan een goed doel en profiteer van fiscale voordelen
Als u in 2019 nog een schenking wilt doen aan een goed doel, is een donatie aan een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI) fiscaal voordeliger dan een donatie aan een gewone ANBI. Een gift aan een culturele instelling levert u namelijk voor de inkomstenbelasting een aftrekpost op van 125% van het geschonken bedrag, in plaats van 100%. De extra aftrek van 25% is gemaximeerd op € 1.250. Ook geldt evenals bij gewone giften een drempel van 1% van het verzamelinkomen (maar de drempel bedraagt minstens € 60) vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek en een maximale aftrek van 10% van het verzamelinkomen (vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek). Bovendien daalt in 2020 het maximum effectieve percentage waartegen u de giften kunt aftrekken van 51,75% naar nog maar 46%!

Heeft u een eigen bv, dan kunt u via uw bv ook schenken aan een culturele instelling. Dat levert in de vennootschapsbelasting een extra aftrek op van 50% van het bedrag dat uw bv heeft geschonken aan culturele instellingen, met een maximum van € 2.500.

Het is aantrekkelijk om uiterlijk 31 december uw lijfrentepremie te betalen
Mocht u te maken hebben met een pensioengat, dan kunt u overwegen om een lijfrente af te sluiten. De lijfrentepremies zijn bovendien binnen bepaalde grenzen fiscaal aftrekbaar. De aftrek van lijfrentepremie is in eerste instantie beperkt tot de zogeheten jaarruimte. Daarnaast is de premie alleen aftrekbaar als u deze ook daadwerkelijk heeft betaald in het jaar waarin u haar wilt aftrekken. Zorg er daarom voor dat u de lijfrentepremie uiterlijk 31 december 2019 heeft betaald.

Voorbeeld: u heeft in de afgelopen vijf jaar lijfrentepremies betaald, maar vergeten om deze inkomstenbelasting op te geven in uw aangifte. Bovendien staat de desbetreffende aangifte al onherroepelijk vast. In dat geval kunt u een verzoek om ambtshalve vermindering indienen bij de inspecteur. U moet dan kunnen bewijzen dat u de betaalde premie niet heeft afgetrokken. Dit kunt u bijvoorbeeld doen met kopieën van uw aangifte en de aanslag over de betreffende jaren.

Heeft u spaargeld? Voorkom hoge belastingdruk vóór 2020
Als gevolg van de extreem lage rente op spaargeld leidt de box 3-heffing over spaargeld tot een hoge belastingdruk. Verlagen van deze druk is mogelijk door vóór de peildatum van 1 januari 2020 uw spaargeld in te brengen in een nieuwe bv, in te brengen in een open fonds voor gemene rekening, te storten als informeel kapitaal of agio in uw bv of om te zetten in een vordering op uw bv (zogeheten terbeschikkingstellingsvordering).

Er kunnen nadelen en risico’s kleven aan de genoemde voorbeelden. Informeer bij één van onze adviseurs bij Bond wat voor u de beste optie is en of deze per saldo voordeliger is dan uw spaargeld in box 3 te laten staan.

Het snel aflossen van kleine schulden loont
Het is fiscaal voordeliger om kleine schulden af te lossen zodat zij op de peildatum van 1 januari 2020 niet langer aanwezig zijn en de box 3-heffing direct is verlaagd. Het laten staan is nadelig, omdat zij pas de heffingsgrondslag van box 3 verlagen voor zover zij een drempel van € 3.100 (bedrag 2019) per partner overschrijden.

Betaal belastingaanslagen vóór 2020
Belastingschulden tellen niet mee als schulden voor box 3. Daarom is het aan te raden om een ontvangen belastingaanslag vóór 1 januari 2020 te betalen. Over de gelden waarmee u deze aanslag betaalt, hoeft u dan immers geen box 3-heffing te betalen.

Er zijn uitzonderingen op deze regel. Zo mag u de nog niet-betaalde erfbelasting wél als schuld aangeven in box 3.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op, wij staan u graag te woord.

Vraag? Stel hem gerust aan één van onze teamleden.

Bij Bond is er altijd een luisterend oor. Op zoek naar een oplossing voor uw financiële vraagstuk? Het begint met een e-mail naar één van onze teamleden.