Blog 2 van 6: Eindejaarstips voor de werkgever

29 november 2019

De Belastingdienst gaat scherper controleren
In 2020 gaat de Belastingdienst scherper controleren op de uitvoering van de Wet DBA. Kwaadwillende opdrachtgevers konden al rekenen op boetes als zij ten onrechte een opdrachtnemer niet als werknemer hadden opgegeven. Maar zelfs als u niet kwaadwillend bent, maar aanwijzingen van de Belastingdienst op dit gebied niet binnen een redelijke termijn hebt opgevolgd, kan de Belastingdienst handhavingsmaatregelen nemen. 

Wees alert op wijzigingen in ontslagrecht!
Per 1 januari 2020 wijzigt het ontslagrecht met de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans. 
 
Een belangrijke versoepeling in het ontslagrecht betreft de introductie van een cumulatiegrond. Als meerdere ontslagredenen een rol spelen, die ieder op zichzelf gezien echter te zwak zijn om tot ontslag over te gaan, kan de rechter de afweging maken of ontslag op basis van de cumulatiegrond gerechtvaardigd is. Nu is ontslag alleen mogelijk als er sprake is van een goed onderbouwde ontslaggrond. Tegenover deze versoepeling staat echter een hogere transitievergoeding (50%) voor de werknemer die op basis van de cumulatiegrond wordt ontslagen. 
 
Andere belangrijke wijzigingen met betrekking tot de transitievergoeding: 

  • Ook transitievergoeding bij kort dienstverband: nu moet een werknemer eerst twee jaar bij u in dienst zijn geweest om aanspraak te maken op een transitievergoeding. Vanaf 1 januari 2020 geldt de transitievergoeding vanaf dag één en zal de standaard ontslagvergoeding een derde van het maandsalaris bedragen, voor elk jaar dienstverband. 
  • Lagere transitievergoeding bij lang dienstverband: nu geldt bij een lang dienstverband een hogere transitievergoeding (half maandsalaris per jaar) voor de jaren dat het dienstverband langer heeft geduurd dan tien jaar. Die hogere transitievergoeding komt te vervallen: per jaar geldt een transitievergoeding van een derde maandsalaris, ongeacht de duur van het dienstverband. 
  • De overgangsregeling voor oudere werknemers komt te vervallen: nu geldt nog een overgangsregeling waarbij oudere werknemers aanspraak kunnen maken op een transitievergoeding van een maandsalaris per jaar voor de jaren waarin zij ouder dan 50 jaar waren bij een dienstverband van meer dan tien jaar, tenzij er sprake was van een kleine werkgever (minder dan 25 werknemers). Door het vervallen van deze overgangsregeling wordt voor de werkgever ontslag van een oudere werknemer na 1 januari 2020 veelal goedkoper. 

 
Voorbeeld:
Zegt u de arbeidsovereenkomst met een werknemer ouder dan 50 jaar, die minstens tien jaar in dienst is geweest, vóór 1 januari 2020 op, maar gaat het ontslag pas in na 1 januari, dan moet u toch de transitievergoeding volgens de overgangsregeling betalen. Voor de werknemer voordeliger, maar voor u als werkgever niet. 

Zeg tijdelijke contracten op vóór 1 december 2019
Zijn er in uw onderneming tijdelijke arbeidsovereenkomsten die aflopen op 31 december 2019? Informeer de werknemer dan vóór 1 december 2019 of de tijdelijke arbeidsovereenkomst wordt verlengd of niet. Deze zogeheten aanzegverplichting geldt voor tijdelijke contracten van minimaal zes maanden. Doet u dit niet of te laat dan kan de werknemer een schadevergoeding eisen van maximaal een bruto maandsalaris. 
 
Om te kunnen bewijzen dat u de aanzegging heeft gedaan, kunt u dit doen via een aangetekende brief of een e-mail met ontvangstbevestiging. 
 
Wijzig vóór 14 december 2019 uw aangiftetijdvak of wacht tot 2021
Wilt u in 2020 een ander aangiftetijdvak gebruiken voor de loonheffingen? Bijvoorbeeld omdat u het loon voortaan om de vier weken uitbetaalt. In dat geval moet u de Belastingdienst een ingevuld formulier ‘Wijziging aangiftetijdvak loonheffingen opsturen waarin u verzoekt om een wijziging van het aangiftetijdvak. Dit formulier moet uiterlijk 14 december 2019 ontvangen zijn door de Belastingdienst. Ontvangt de inspecteur het formulier later, dan kunt u pas in 2021 een ander aangiftetijdvak gebruiken. 

Keert u een bonus uit? Doe dat dan nog in 2019.
Als u aan het einde van 2019 nog vrije ruimte over heeft én u overweegt om een of meer werknemers een bonus te geven, kunt u deze bonus in de vrije ruimte laten vallen. Daarbij gelden wel als voorwaarden dat u de bonus nog in 2019 uitbetaalt en voldoet aan het gebruikelijkheidscriterium. Dit betekent dat de bonus niet meer dan 30% mag afwijken van wat voor vergelijkbare werknemers in dezelfde sector gebruikelijk is. 
 
Het ministerie van Financiën keurt een bonus van maximaal € 2.400 per werknemer per jaar in ieder geval goed. U hoeft daarvoor geen bewijs of onderbouwing te leveren. Bent u dga? Dan mag u zichzelf ook een bonus van € 2.400 toekennen, mits daarvoor voldoende vrije ruimte is. Wilt u een hogere bonus toepassen? Dan moet u bewijzen dat een dergelijke bonus gebruikelijk is in uw sector. 

Sluiten uw loodadministratie en financiële administratie op elkaar aan?
Ga aan het einde van 2019 zo snel mogelijk na of de loonadministratie en de financiële administratie op elkaar aansluiten. Het kan zijn dat uitbetaalde vergoedingen niet zijn verwerkt in de loonadministratie. Over deze vergoedingen zijn dan geen loonheffingen ingehouden of eindheffingen afgedragen. Bij het sluitend maken van beide administraties komen dergelijke afwijkingen aan het licht. U kunt de verschuldigde loonheffingen dan alsnog afdragen. Dit kan eventueel in de vorm van eindheffing gebeuren. Twijfelt u daarover? Informeer gerust bij een van onze adviseurs. 
 
Besteed vrije ruimte uit de werkkostenregeling aan een borrel of kerstpakket
De vrije ruimte bedraagt (in 2019) 1,2% van de fiscale loonsom. Als blijkt dat er nog voldoende vrije ruimte is, kunt u die bijvoorbeeld benutten voor het kerstpakket of een eindejaarsborrel. De laatste valt overigens alleen binnen de vrije ruimte als deze op een externe locatie plaatsvindt. Heeft u dan nog ruimte over, dan is het wellicht raadzaam om verstrekkingen die begin 2020 zijn gepland en onder de vrije ruimte vallen, waar mogelijk te vervroegen. Check ook of er in 2020 extra werkkosten zijn ten opzichte van het afgelopen jaar. 
 
Heeft u in 2019 al eindheffing afgedragen wegens een verwachte overschrijding van de vrije ruimte? En ontdekt u achteraf dat dit te veel of te weinig was? Dan kunt u dit uiterlijk corrigeren in de aangifte loonheffingen over het eerste tijdvak van 2020. 
 
Verruim de vrije ruimte in 2020 met het houden van een nieuwjaarsborrel
Misschien is het beter om juist een nieuwjaarsborrel te houden en zo te profiteren van de verruiming van de vrije ruimte in 2020. Voor dat jaar bedraagt de vrije ruimte namelijk 1,7% in plaats van 1,2%. Deze verhoging van de vrije ruimte geldt voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. De verruiming bedraagt dus maximaal € 2.000. Over het meerdere geldt gewoon het percentage van 1,2%. 
 
Een fiets van de zaak kunt u beter na 2019 ter beschikking stellen
Wilt u uw werknemer een fiets van de zaak ter beschikking stellen? Wacht daar dan mee tot na 31 december 2019. Vanaf 1 januari 2020 geldt namelijk een forfaitaire waardering voor het privégebruik van deze fiets. De fiscus gaat uit van een waarde van 7% van de consumentenadviesprijs. De fabrikant of de importeur maakt in Nederland deze prijs publiekelijk kenbaar. U kunt de bijtelling verlagen door van uw werknemer een eigen bijdrage te vragen voor zijn privégebruik. Mocht u hier meer over willen weten, neem dan contact op met één van onze adviseurs. 
 
Geef werknemers korting op uw producten
Hebben uw werknemers interesse in de producten die u verkoopt? Geen hen dan korting. De korting is voor uw werknemers onbelast, mits de producten niet branchevreemd zijn en voor zover de korting niet te hoog is. Als de korting per product hoger is dan 20% van de waarde van dat product in het economische verkeer of samen met andere verleende kortingen meer bedraagt dan € 500, wordt het meerdere in aanmerking genomen als belast loon. Eventueel kunt u dit overschot aanwijzen als eindheffingsloon en ten laste brengen van uw vrije ruimte. 
 
U mag deze regeling ook toepassen voor oud-werknemers van wie de dienstbetrekking is geëindigd door pensionering of arbeidsongeschiktheid. 
 
Houdt u zich bezig met het zoeken naar vrijwilligers voor een stichting of vereniging? 
En kan deze instelling gebruik maken van de vrijwilligersregeling? Wijs dan potentiële vrijwilligers op de mogelijkheid van indexatie van de vrijgestelde vergoeding vanaf 1 januari 2020. Sinds 1 januari 2019 kunnen vrijwilligers een belastingvrije vergoeding krijgen van maximaal € 170 per maand en € 1.700 per kalenderjaar. Ook hoeft de stichting of vereniging als opdrachtgever over dat bedrag geen premies werknemersverzekeringen af te dragen. Met Prinsjesdag is een voorstel gepresenteerd om de genoemde maxima met ingang van 1 januari 2020 jaarlijks te indexeren. De wetgever zal het maximumbedrag per kalenderjaar rekenkundig afronden op een veelvoud van € 100. 
 
Alleen algemeen nut beogende instellingen, sportorganisaties of andere lichamen die niet zijn onderworpen aan vennootschapsbelasting of van vennootschapsbelasting zijn vrijgesteld, mogen de vrijwilligersregeling toepassen. 
 
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vergoeden? Beter in 2020
Moet uw werknemer een verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen en wilt u deze kosten vergoeden? Doe dit dan op zijn vroegst op 1 januari 2020. Zo valt de vergoeding namelijk onder een gerichte vrijstelling en hoeft u geen loonbelasting erover te berekenen. 
 
Vragen? Bel of mail uw adviseur bij BOND!

Vraag? Stel hem gerust aan één van onze teamleden.

Bij Bond is er altijd een luisterend oor. Op zoek naar een oplossing voor uw financiële vraagstuk? Het begint met een e-mail naar één van onze teamleden.