Blog 1 van 6: Eindejaarstips voor de ondernemer

22 november 2019

Het einde van het jaar nadert. 
Bepaalde acties pakken qua belastingfaciliteiten goed uit als u deze nog vóór 2020 uitvoert, terwijl andere zaken beter kunnen wachten tot na de jaarwisseling i.v.m. wijzigingen in de wet. 

Wij schreven een 6-delige blogserie waarin BOND u tips en aandachtspunten geeft op het gebied van ondernemen, eigen woning, schenken, vennootschappen, btw & overdrachtsbelasting en meer. Doe er vooral uw voordeel mee!

Dit jaar nog investeren? Let op: de KIA vervalt bij investeringen hoger dan € 318.449.
Overweegt u om in 2019 nog te investeren in bedrijfsmiddelen? Bedenk dan wel dat de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) vervalt als uw investeringen die recht geven op de KIA dit jaar meer bedragen dan € 318.449. Als u dit bedrag denkt te overschrijden, kunt u de investering beter uitstellen tot in 2020. De investering wordt toegerekend aan het jaar waarin u verplichtingen aangaat, zoals het plaatsen van een order, akkoord gaan met een offerte of het tekenen van een koopcontract. Vervaardigt u zelf een bedrijfsmiddel, dan draait het om het jaar waarin u de voortbrengingskosten maakt. 
 
Als uw onderneming deel uitmaakt van een samenwerkingsverband, moet u voor het bepalen van de KIA kijken naar de totale investering van het samenwerkingsverband en niet naar de investering van elke onderneming afzonderlijk. Vraag uw adviseur bij BOND!
 
(Grote) uitgave op stapel in 2020 of later? Vorm dan nu een voorziening. 
Als u de fiscale winst over 2019 wilt verlagen, kan dat door het vormen van een voorziening voor (grote) uitgaven die u in 2020 of later denkt te zullen doen. Het is belangrijk in acht te nemen dat deze toekomstige uitgaven hun oorsprong moeten vinden in feiten en omstandigheden die zich voordeden in of voor 2019. Ook moet deze feiten en omstandigheden aan dat jaar toegerekend kunnen worden. Het moet ten slotte redelijk zeker zijn dat u de uitgaven zult realiseren. Ons advies: overleg altijd even met uw financieel adviseur bij BOND.
 
Houd een administratieve eindejaarsschoonmaak!
De wettelijke regel is: administratieve stukken bewaart u 7 jaar.
Wat valt onder uw administratie? Alle gegevens die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing. Denk bijvoorbeeld aan de loonadministratie, verkoopadministratie, voorraadgegevens, het grootboek en facturen van crediteuren en debiteuren. 

Wanneer is de bewaartermijn verlopen? Als uw boekjaren de kalenderjaren volgen, betekent dit dat u na 31 december 2019 uw administratie over 2012 en eerdere jaren mag weggooien. Documenten die u wellicht nog nodig hebt (bijvoorbeeld contracten, pensioen- en lijfrentepolissen), bewaart u deze dan. 
 
Wist u dat bewaartermijn van btw-administratie in sommige gevallen 10 jaar is?
Voor de btw-administratie over het gebruik van onroerende zaken, elektronische diensten, telecommunicatiediensten en radio- en tv-omroepdiensten geldt een bewaartermijn van tien jaar inclusief het jaar van eerste ingebruikname. Dit omdat zich in die periode een herziening van de btw-aftrek kan voordoen. Bijvoorbeeld wegens een andere bestemming van een of meer onroerende zaken, waardoor btw uit voorgaande jaren alsnog deels aftrekbaar kan zijn of deels terugbetaald moet worden. 
 
Voorkom verdamping van verlies uit 2010 
Heeft u in 2010 een fiscaal verlies geleden maar dit nog niet volledig verrekend? Doe dan dit jaar niet te veel aan fiscaal winstuitstel. Bijvoorbeeld door af te zien van een dotatie aan de oude-dagsreserve of een fiscale boekwinst op een bedrijfsmiddel te laten vrijvallen. Voor zover u het verlies uit 2010 niet weet te verrekenen met winst uit 2019, zal het namelijk op 1 januari 2020 verdampen. 
 
Uw partner ‘in dienst’? Wacht tot 1 januari 2020 met toekennen vergoeding 
Heeft uw partner dit jaar minstens 525 uren aan arbeid verricht voor uw onderneming maar heeft u hem of haar daarvoor nog geen vergoeding toegekend maar wilt u dat wel gaan doen? Wacht nog even tot na 2019 met het toekennen van die vergoeding zodat u dit jaar de meewerkaftrek nog kunt benutten. 
 
Als uw partner minimaal 525 uren maar maximaal 875 uren in uw onderneming heeft gewerkt, is de meewerkaftrek 1,25% van de winst. Bij een hoger aantal uren stijgt de aftrek tot maximaal 4% van de winst (uw partner werkt dan minstens 1.750 uren in uw onderneming). Bepaalde vormen van winst, bijvoorbeeld stakingswinst, tellen niet mee voor de berekening van de meewerkaftrek. 
 
Het loont de moeite om uit te rekenen wat voor u het voordeligst is
Een voordeel van het toekennen van een arbeidsvergoeding is dat deze aftrekbaar is. Een arbeidsbeloning van minder dan € 5.000 aan uw partner is echter niet aftrekbaar en wordt evenmin belast bij uw partner. Vergeet ook de effecten niet die meer of minder inkomen kan hebben op heffingskortingen en toeslagen. Het loont de moeite om uit te rekenen wat voor u het meest voordelig is. 
 
Heeft u boekwinst gedoteerd aan de herinvesteringsreserve (HIR)? Begin dan vóór 2020 met herinvesteren
Heeft u in 2016 een fiscale boekwinst behaald met de verkoop van een bedrijfsmiddel? En heeft u deze boekwinst gedoteerd aan de her-investeringsreserve (HIR)? Dan riskeert u dat de Belastingdienst de HIR dit jaar tot uw fiscale winst rekent als u niet tijdig de herinvestering doet. 
En ja, het jaar is nog kort om nog even een investering af te ronden. Toch kunt u de termijn van 3 jaar verlengen als u de aanschaf van het nieuwe bedrijfsmiddel is vertraagd door bijzondere omstandigheden. Maar alleen als u kunt aantonen dat u een begin heeft gemaakt met de herinvestering. 
 
Ons advies: leg uw voornemen tot herinvesteren schriftelijk vast 
Als de inspecteur besluit dat u geen herinvesteringsvoornemen (meer) heeft, wordt de HIR aan de belaste winst toegevoegd. Het is daarom verstandig om uw herinvesteringsvoornemen schriftelijk vast te leggen. Blijf het voortbestaan van uw herinvesteringsvoornemen aan het eind van ieder jaar vastleggen totdat u de herinvestering doet. Bij vertraging van de herinvestering is het belangrijk dat u met documentatie kunt aantonen dat er echt sprake is van bijzondere omstandigheden. 
 
Stel verkoop bedrijfsmiddel uit tot 2020 
Overweegt u om bedrijfsmiddelen te verkopen die u in 2015 heeft aangeschaft? En heeft u over de toenmalige investering in deze bedrijfsmiddelen een investeringsaftrek toegepast? Probeer dan de verkoop uit te stellen tot begin 2020. Zo voorkomt u dat u een deel van de investeringsaftrek moet terugbetalen via de desinvesteringsbijtelling. Hierbij geldt dat de desinvesteringsbijtelling nooit meer is dan de destijds genoten investeringsaftrek. Overigens mag u de desinvesteringsbijtelling ook achterwege laten als u de bedrijfsmiddelen voor maximaal € 2.300 verkoopt. 
 
Bedrijfsmiddelen van bedrijf naar privé? Wees u bewust van de consequenties.
De desinvesteringsbijtelling is ook van toepassing bij andere vormen van vervreemding. Als u een bedrijfsmiddel overbrengt naar uw privévermogen, is dit een fictieve vervreemding. In zo’n geval neemt de Belastingdienst de waarde in het economische verkeer van het bedrijfsmiddel als over-drachtsprijs. 
 
Profiteer van de KIA en doe een aanbetaling in 2019
Als u dit jaar nog verplichtingen aangaat voor de investering in een bedrijfsmiddel, mag u daarover de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) toepassen in 2019. In principe geldt hierbij de voorwaarde dat u het bedrijfsmiddel in 2019 heeft betaald en in gebruik heeft genomen. Neemt u het bedrijfsmiddel in 2019 nog niet in gebruik? En zou de investeringsaftrek uitgaan boven het bedrag dat bij het einde van 2019 voor die investering is betaald? Dan wordt de KIA beperkt tot het bedrag wat in 2019 is betaald. Het meerdere is aftrekbaar als KIA in 2020. Als u de KIA toch volledig wilt benutten, zult u een aanbetaling moeten doen zodat de totale betaling in 2019 voor de investeringen minimaal gelijk is aan het bedrag van de KIA voor 2019. 
 
Verzuimverzekering afsluiten? Doe dat maar beter na 2019
Onder de huidige wet- en regelgeving vindt nog een heffing van assurantiebelasting plaats als u een verzuimverzekering of een WGA- en Ziekteweteigenrisicodragersverzekering afsluit. Het Belastingplan 2020 bevat een voorstel om vanaf 1 januari 2020 deze verzekeringen vrij te stellen van assurantiebelasting. 
 
Besteedt u als ondernemer minstens 1.225 uur aan uw onderneming? Profiteer dan van diverse mogelijkheden in de inkomstenbelasting
Als ondernemer kunt u gebruik maken van diverse ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting, zoals de ondernemersaftrek en de mogelijkheid om te doteren aan de oudedags-reserve. Om deze faciliteiten te mogen toepassen, moet u voldoen aan het zogeheten urencriterium. Dat betekent dat u in 2019 minstens 1.225 uur moet besteden aan uw onderneming welke u kunt aantonen met een urenadministratie. Overigens wordt de grens niet aangepast als u maar een deel van het jaar ondernemer bent. In geval van zwangerschap, worden de uren die de ondernemer normaliter wel zou hebben gewerkt in de 16 weken rondom de bevalling toch meegeteld. 
 
Let op: hier zijn voorwaarden aan verbonden 
Eén daarvan is dat u meer dan de helft van uw totale arbeidstijd besteedt aan uw onderneming. Daardoor is het van belang om niet te veel tijd te besteden aan andere werkzaamheden (bijvoorbeeld ‘bijbaantjes’ in dienstbetrekking). Deze eis geldt niet als u in een of meer van de voorgaande vijf kalenderjaren geen ondernemer was en in die periode hooguit twee keer de zelfstandigenaftrek heeft toegepast. 
 
Wilt u verhuizen om dichter bij uw bedrijf te wonen? Doe dat dan nu!
Als u uw bedrijf rond 1 januari 2018 heeft verhuisd en u nu bezig bent met een verhuizing zodat u dichter bij uw werk komt te wonen, is het verstandig om dat zo snel mogelijk te doen. Zo kunt u de fiscale aftrekpost voor verhuizing in het kader van een onderneming veiligstellen. De aftrekpost is gelijk aan het bedrag van de kosten van het overbrengen van de inboedel plus € 7.750. De fiscus hangt hier bepaalde voorwaarden aan: ten eerste moet de afstand tussen uw woning en uw werk eerst minstens 25 kilometer zijn geweest. Daarnaast moet de afstand van uw woning naar de werkplek van uw onderneming tijdig zijn afgenomen met 60% of meer. Dit moet gebeuren binnen twee jaar na de verplaatsing van uw onderneming! 
 
Als u binnen twee jaar na de verplaatsing van uw onderneming verhuist en de reisafstand voldoende wordt verkort, is in ieder geval sprake van een verhuizing in het kader van de onderneming. Deze formulering impliceert dat u ook op een andere manier kunt aantonen dat u in het kader van uw onderneming bent verhuisd. Deze manier zal echter minder zekerheid geven. 
 
Bij vragen? Bel of mail uw adviseur bij BOND!

Vraag? Stel hem gerust aan één van onze teamleden.

Bij Bond is er altijd een luisterend oor. Op zoek naar een oplossing voor uw financiële vraagstuk? Het begint met een e-mail naar één van onze teamleden.